Kreidler logo

Kreidlerdatabase - Test_2_ RS

Onze nederige excuses aan alle 50 cc rijders in Nederland.

852.164 km met de Kreidler Florett

De populariteit van het 50 cc motorrijwiel is beduidend groter dan wij tot dusver vermoed hebben.
Niet minder dan 47 Kreidler Florett enthousiasten onderstreepten dit over­duidelijk door gezamenlijk 852.164 kilometer op de respectievelijke kilometertellers te rijden.

Kreidlerdatabase

Dit zesde Motor Rijders Rapport leverde een aantal interessante conclusies op omtrent gebruik door en rij gewoonte van 50 cc rijders.

Meest opmerkelijke aspect is wel het feit, dat de functie van een 50 cc motorrijwiel afwijkt van die van zwaardere modellen.
Hoewel een scherpe grens niet te trekken is, wordt de 50 cc motorfiets in veel gevallen nog gezien als een handig, snel en economisch vervoermiddel met als bijkomend aspect, dat men er tevens veel rijtechnisch plezier aan kan beleven.

Men is vrij en onafhankelijk van het openbaar vervoer, men voelt zich meer verkeersdeelnemer dan op een bromfiets (ondanks de vervelende en gevaarlijke bijkomstigheid dat men wél voor een bromfietser wordt aangezien!) en ... men heeft de eerste sport van de ladder beklommen die leidt naar „de zware", welke juist in de ogen van deze categorie motorrijders toch 'je ware' is.

Kreidlerdatabase

Motorrijders die de 50 cc machine trouw blijven kunnen op de vingers van één hand geteld worden. De 50 cc-er is duidelijk een fiets om mee te beginnen en — blijkens de leeftijd en de reacties van enkele deelnemers — ook een fiets om mee te eindigen. In twee gevallen gaven oudere motorrijders op, de Kreidler Florett RS weer gekozen te hebben om „een oude liefde niet te laten roesten".

Naast de voor het gezin bestemde automobiel bleek er financieel ruimte te zijn voor een economisch te rijden, handig 50 cc stadsfietsje.

Kreidlerdatabase

Dat de 50 cc-er een machientje is om mee te beginnen blijkt ook uit de gemiddelde leeftijd, die wij voor de 47 reagerende Kreidler Florett rijders becijferden op 21 jaar, een leeftijd die duidelijk onder die van berijders van zwaardere, aan bod geweest zijnde merken ligt (250 cc Kawasaki: 22,5 — 650 cc Triumph Bonneville: 24,5 — 250 cc Yamaha: 21,5 — 450 cc Honda: 25 — 250 cc Suzuki: 23,5).

Aan de hand van de genoemde „bouwjaren" van zowel berijders als machine berekenden wij, dat niet minder dan 27 Kreidler Florett rijders hun machientje al op 18- of 19-jarige leeftijd kochten (ruim 64% van het aantal reageerden die de leeftijd vermeldden), vrijwel direct na het bereiken van de wettelijk vereiste leeftijdsgrens!

De jongste deelnemer aan dit zesde Motor Rijders Rapport was 18 jaar, de oudste 45.
Dat een 50 cc-er beschouwd wordt als een machientje om mee te beginnen komt misschien wel het duidelijkst naar voren uit het antwoord op de vraag 18: weer kopen? Van de 47 Florett rijders gaven maar liefst 40 te kennen in de toekomst op een zwaardere fiets te zullen overstappen, niet omdat de Kreidler teleurstelde qua prestaties en betrouwbaarheid, maar enkel en al­leen omdat de Florett voor „het echte werk" te licht gevonden werd. Slechts in 4 gevallen toonde men zich teleurgesteld over de kwaliteiten van de Kreidler Florett.

Kreidlerdatabase

Zes-en-dertig maal echter gaf men op zeer tevreden te zijn over de kwaliteiten van dit merk, maar de Florett RS net even iets te licht te vinden.

Niet minder dan zesmaal lazen wij de opmerking: „Als Kreidler ook een 125, een 250 of 500 zou bouwen, ja dan...!"
Het aantal rijders dat de Florett in de toekomst trouw bleef, moesten wij niet op de vingers van één hand, maar op de vingers van twee handen tellen. Van de 47 reagerende Florett eigenaars gaven er 7 te kennen in de toekomst Kreidler te zullen blijven rijden.

Motiveringen o.a.: door geringe kosten naast auto te handhaven (2 keer), in vergelijking met andere (ook zwaardere) merken een echt raspaard] , beter kan niet — duurder hoeft niet, en de meest sprekende: natuurlijk ja na 190.000 km Kreidler ervaring met bromfietsen en motorfietsen!

Opmerkelijk groot is het aantal nieuw gekochte machines. Niet min­der dan 41 van de 47 deelnemende machines werd maagdelijk aange­schaft, terwijl 6 minder draagkrachtige Florett liefhebbers de RS uit de tweede hand kochten.

Veel nieuw gekocht

Ontstekingszijde van de Kreidler Florett RS krachtbron, die wij destijds in standaard-uitvoering testten op 6,2 pk bij 8700 omw./min. Let op de forse koelribben en de uitwendig gemonteerde hoogspanningsspoel.

De deelnemende machines waren met uitzondering van drie oude modellen met geforceerde koeling alle van het luchtgekoelde RS type.
Van de drie oude modellen waren er 2 van het GT type uit 1967 en één van het type „Super" uit 1966. Van de resterende Floretts stamden er 23 uit 1968 en 21 uit 1969.

Het grootste aantal afgelegde kilometers kwam op naam van een 23-jarige bakker, die met zijn Florett Super uit 1966 in totaal 75.000 km asfalt onder de wielen door zag rollen.

Stroomlijn voor veiligheid

Berijders van 50 cc motorrijwielen voelen zich motorrijders, maar indien zij zich ook als zodanig in het huidige verkeer willen gedra­gen staat er nog menige verrassing op de weg te wachten. Automobilisten hebben namelijk de vervelende gewoonte 50 cc motorfietsen voor bromfietsen aan te zien en als de berijder hiermee niet terdege rekening houdt en zich een defensieve manier van rijden aanwent, kan men als 50 cc rijder wel eens min­der prettige ontmoetingen hebben met de overige weggebruikers.

Kreidlerdatabase

Kreidler Florett berijders zijn zich kennelijk goed bewust van dit feit, want de vraag omtrent aangeschafte accessoires leverde een lange lijst van extra's op die bedoeld waren — hoewel niet uitsluitend — om de 50 cc machine ook qua verschijning op een motorfiets te laten lijken. De montage van een stroom­lijn bleek in de ogen van 27 van de 47 berijders een probaat middel te zijn om zich de status van snelverkeersdeelnemer te verwerven in de ogen van de overige weggebruikers. Uiteraard was dit niet de enige re­den voor de aankoop van een stroomlijn, maar speelden ook de beschermende functie tegen weersinvloeden en het verhogen van de topsnelheid (tevens minder wind­gevoelig) een belangrijke rol. Slechts 11 rijders lieten hun Florett in volledig originele staat. In veel andere gevallen werd het sportieve karakter van de RS geaccentueerd door de montage van aluminium of verchroomde spatborden, toerentellers, sportsturen, Ceriani voorvorken en grotere remnaven. Twee machientjes ondergingen zelfs een complete gedaanteverwisseling door montage van opgevoerde cilinders, expansieuitlaten, Dell'Orto carburateurs, transistorontsteking, toerentellers, aluminium racevelgen en zelfs de montage van peerbanden.
Meer afgestemd op comfort waren gemonteerde extra's als cross stuur, beenschilden en speciale bagagerekken. Ondanks het pittige karakter van de RS en het veelvuldig toepassen van stroomlijnen werd de RS slechts in 5 van de 47 gevallen één of meer­dere malen gebruikt voor snelheidswedstrijden, met name voor sprints en sterrendagen.

Jaargemiddelde en rij gewoonte

Kreidlerdatabase

Met een jaargemiddelde van ruim 12.000 km — om precies te zijn 12.031 km — rijden Kreidler Florett bezitters per jaar een forse afstand onder de wielen weg.
Deze waarde ligt maar iets onder die van zwaardere motoren. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in het feit, dat 50 cc rijders hun machientje anders gebruiken dan de berijder van een zwaardere fiets.

50 cc ers worden zeer intensief gebruikt voor woonwerkverkeer, voor het doen van boodschapjes (bij wijze van spreken om even sigaretten te halen om de hoek), terwijl daarnaast de machine ook gebruikt wordt voor het bezoeken van aller­lei evenementen op motorsportge­bied. Lichte motorrijwielen hebben meer een dienende dan een recreatieve functie, terwijl bij zwaardere merken het accent naarmate de cilinderinhoud groter wordt en het prestatieniveau stijgt juist verschoven wordt naar de recreatieve functie.
De vervoersfunctie blijkt ook uit de antwoorden op vraag 6 omtrent het gebruik. De Kreidler Florett wordt zeer veel solo gereden over korte afstanden (woon-werkver­keer). In 39 gevallen werd de RS hoofdzakelijk solo gereden, in 5 ge­vallen afwisselend duo en solo, ter­wijl in 3 gevallen hoofdzakelijk met duopassagier (e) gereden werd. De tegenstelling tussen kort-lang is iets minder scherp, maar niettemin blijkt de vervoersfunctie van de Florett RS ook uit het tweede deel van vraag 6. Niet minder dan 29 rijders geven te kennen hoofdzakelijk korte afstanden te rijden, ter­wijl 8 deelnemers hoofdzakelijk af­standen van meer dan 100 km per rit reden. Tien rijders hielden van afwisseling en gebruikten de RS voor zowel korte als lange ritten.

Kreidler Florett rijders kennen het begrip kruissnelheid nauwelijks. Wèl het begrip topsnelheid of vol­gas! Op buitenwegen en snelwegen moet de RS lopen wat hij kan, waarbij de snelheidsmeter schommelt tussen 75 km/uur als laagste grens en 115 km/uur als hoogst genoemde grens. Hoewel een duidelijk verband ontbreekt, geven berijders van machines met stroomlijn in het algemeen een iets hoger snelheidsgebied op dan de berijders van Floretts zonder kuip. Globaal genomen noemt de laatste categorie het snelheidsgebied tussen 80-90 km/uur, terwijl de eerste categorie rijders tussen 85-100 km/uur kruist.

Het optimaal benutten van de relatief hoge prestaties (de RS heeft een litervermogen van circa 125-130 pk/liter) geeft niet minder dan 27 maal aanleiding tot het kiezen van de rijstijl kwalificatie „fel en snel", terwijl de resterende 20 rijders kiezen voor „gematigd maar snel". „Rustige"rijders namen niet deel aan dit 6e Motor Rijders Rapport. Het tanken van kant en klare mengsmering uit de pomp bleek in enkele gevallen de vermoedelijke oorzaak te zijn voor klemmen van de zuiger (vanzelfsprekend kan dit ook te wijten zijn geweest aan andere oorzaken zoals: te arme carburateurafstelling, bougies van een verkeerde warmtegraad of een on­juiste ontstekingsafstelling). Daar­entegen bleken veel anderen geen enkel probleem te ondervinden van kant en klare mengsmering uit de pomp. Het instructieboekje spreekt geen voorkeur uit omtrent de te gebruiken brandstof, maar adviseert normale benzine in de verhouding 1 : 25 te mengen met zelfmengende tweetaktolie of het gebruik van nor­male motorolie SAE 40/50, welke met een mengkan goed door de normale benzine gemengd dient te worden. Importeur Van Veen adviseert evenwel bij voorkeur het gebruik van motorolie SAE 50 bij het mengen, dat blijkens de antwoorden reeds in 15 gevallen zelf werd gedaan. Het verdient aanbeveling om zich bij één soort mengsmering te houden (dus niet zelfmengende tweetaktolie en normale motorolie door elkaar gebruiken).
Hoewel de fabriek in het instructieboekje duidelijk uiteenzet, dat de Kreidler Florett uitstekend loopt op normale benzine troffen wij toch weer enkele verkwistende lieden aan, die het nodig vinden om super te gebruiken.

Door diverse uitschieters in negatieve zin kwam het gemiddelde benzineverbruik een tikkeltje ongunstig uit de bus. De gemiddelde waarde van 28,2 km/liter ligt aanmerkelijk lager dan het zeer veel genoemde verbruik tussen 30-33 km /liter. De gemiddelde waarde werd ongunstig beïnvloed door verbruikscijfers van opgevoerde motoren. Uitschieter in negatieve zin: 20 km/liter, in positieve zin: 40 km/liter.
De gemiddelde levensduur van de ingesloten ketting becijferden wij op 12.378 km, wat een zeer gunstige waarde genoemd mag worden waar­aan de gesloten kast vanzelfsprekend zijn steentje bijdraagt. Uit­schieter naar beneden was 5000 km, uitschieter naar boven 30.000 km. De gemiddelde levensduur van de achterband kwam ongunstiger uit de bus dan men op grond van het vermogen zou verwachten. De ge­middelde waarde becijferden wij op 8076 km, waarbij 3000 km de laagste waarde vormde en 15.000 km de hoogste. Diverse malen lazen wij de opmerking dat de bij aankoop ge­monteerde achterband (bromfiets­band?) uitzonderlijk snel versleten was (2500 km).
Onderhoud

Slechts driemaal moest de Kreidler Florett het stellen zonder regelmatig onderhoud aan lak en chroom. Zesmaal gaf men op het aantal poets- of wasbeurten te laten afhangen van de weersomstandigheden, terwijl wij voor de overige gevallen een gemiddeld aantal poets­en/of wasbeurten van bijna 3 per maand berekenden.
Kreidler eigenaars hebben geen reden tot klagen over de kwaliteit van lak en chroom, want niet min­der dan 34 maal telden wij de kwalificatie bevredigend tot uitmuntend! Tweemaal kwamen wij de waardering redelijk tegen, terwijl 7 maal de lak goed maar het chroom matig tot slecht gevonden werd, terwijl 4 rijders juist de tegengestelde mening toegedaan waren.
Bijzondere reparaties

Met een litervermogen van 125 pk/liter is het niet verwonderlijk, dat de RS gevoelig is voor een juis­te afstelling van de carburateur, het juiste ontstekingstijdstip (0,9 mm v.o.) en een bougie van de juiste warmtegraad! Het duidelijke instructieboekje geeft hieromtrent raadzame adviezen! In 29 gevallen vond men de Kreidler Florett motor na aankoop niet merkbaar luidruchtiger geworden, terwijl 18 berijders opmerkten, dat men na een x-aantal km de be­kende tweetakt rammel van kante­lende zuiger en ritselende zuiger­veren hoorde. Viermaal noemde men ruimte in het naaldlager van de zuiger pen als oorzaak, terwijl twee rijders de primaire transmissie dan wel de versnellingsbak meen­den te horen.
Bij een litervermogen van 125 pk/liter is de Florett uiteraard gevoelig voor een correcte afstelling. Hoewel de krachtbron niet kritisch genoemd mag worden gaven 12 rijders op een zuigervastloper gehad te hebben, onder wie twee rijders diverse malen achter elkaar (ken­nelijk wel zuiger en cilinder vernieuwd, maar niet de oorzaak van de oververhitting opgespoord door de reparateur). In 2 gevallen noem­de men lekkende simmerringen als oorzaak, terwijl in 4 gevallen de klemmer te herleiden was op een smeerfout (kant en klare pompsmering?). Verder telden wij twee­maal een vastloper bij opgevoerde motoren, die uiteraard zeer gevoelig zijn voor een correcte afstelling. Driemaal gaf men moeilijkheden op met de krukas, waarbij de uitgelopen big-ends tweemaal te wijten waren aan oliegebrek. Tweemaal telden wij een gebroken zuigerveer, tweemaal gaf men te kennen de zuigerveren regelmatig te vervan­gen, driemaal telden wij een te ruim pistonpenlager, terwijl wij verder noteerden: afgebroken voet­steunen (3x), gebroken ketting (2x), kapotte telleraandrijving (4x), gescheurd spatbord (lx), ingescheurde stroomlijn (lx) en ten­slotte veel doorgebrande achterlichtlampjes.
Een elektro-technicus verhielp dit euvel afdoende door een klein weerstandje te monteren. In 11 gevallen reed men volkomen pechvrij.

Op de vragen 15 en 16 omtrent service en onderdelenpositie komt de Kreidler Florett zeer positief uit de verf. In 29 gevallen toonde men zich tevreden over de service van dealer en/of importeur of kwalificeerde deze zelfs als zeer goed of uniek. Acht deelnemers spraken zich niet uit omdat zij op dit punt niet voldoende ervaring hadden of alles zelf deden. Vier rijders vonden de service slechts matig, terwijl 3 maal de dealer slecht, maar de importeur goed gevonden werd. Eén rijder beweerde juist het tegenovergestelde, terwijl twee rijders zich tenslotte teleurgesteld voelden.
Wat de onderdelenpositie betreft beoordeelden 28 rijders deze als goed, 8 zeiden geen ervaring te hebben op dit punt (pluim voor de RS!), viermaal troffen wij de kwalificatie redelijk aan, tweemaal matig en tenslotte vijfmaal slecht.

De vijf ontevreden rijders klaagden tweemaal over de slechte onderdelen positie van de plaatselijke dealer, terwijl men driemaal de levertijd abnormaal lang vond. In één geval betrof dit een cilinder waarop zeer lang gewacht moest worden. Desgevraagd deelde de importeur ons mee, dat dit inderdaad een enkele maal is voorgekomen doordat de vele Kreidler tuners en racers in ons land vaak onverwacht grote aantallen gebruiken, waardoor de onderdelenstock een enkele maal wel eens even krap komt te zitten.
Hoewel men over de Kreidler Florett in zijn totaliteit zeer tevreden is — enkele uitzonderingen daar gelaten — is de RS toch geen machine die men in de toekomst weer zal kopen. Het is duidelijk een machine om de motorsport mee te leren kennen, een kennismaking die vaak zo goed bevalt dat men besluit een sport hoger op de ladder te klimmen. De kleine cilinderinhoud en de navenant geleverde prestaties worden door velen net iets te ge­ring gevonden om echt „mee te kunnen doen". Als merk heeft de Kreidler Florett hun echter beslist niet teleurgesteld, ook ons niet toen wij destijds de Kreidler Florett RS in huis hadden voor een roadtest!

COEN VERBURG

Kreidlerdatabase

VRAGEN RIJDERS RAPPORT


n.b. Lees onderstaande vragen eerst zorgvuldig door en tracht vervolgens een kort en duidelijk antwoord te geven.

Kort, duidelijk en in de juiste volgorde!
Uitgesloten zijn bevindingen van machines welke nog geen 10.000 km gelopen hebben.

 1. Naam, adres, leeftijd en beroep eigenaar?
 2. Wat is het bouwjaar, type en kilometerstand van uw machine?
 3. Kocht u de machine nieuw of tweedehands?
 4. Heeft u de machine voorzien van accessoires, zo ja, welke en om welke reden?
 5. Hoeveel kilometer rijdt u gemiddeld per jaar?
 6. Rijdt u de machine hoofdzakelijk solo of regelmatig met duo­passagier? Rijdt u hoofdzakelijk korte trajecten (minder dan 100 km) of hoofdzakelijk lange afstanden?
 7. Gebruikt u de machine wel eens voor het deelnemen aan standaardraces of sterrendagen? Hoeveel maal?
 8. Wat is doorgaans uw kruissnelheid op de autowegen?
 9. Welke kwalificatie vindt u het meest van toepassing op uw rijstijl: a) rustig; b) gematigd maar snel; c) fel en snel?
 1. Tankt u super of normale benzine? Wat is het gemiddelde benzineverbruik?
 2. Wat is de gemiddelde levensduur van de ketting en de achterband?
 3. Pleegt u regelmatig onderhoud aan lak en chroom? Zo ja, hoe­veel maal per maand? Is de kwaliteit van lak en chroom goed of slecht?
 1. Is de motor in vergelijking met toen u hem kocht opvallend luidruchtig geworden? Zo ja, welke onderdelen meent u te horen?
 2. Heeft u naast het normale onderhoud aan de motor, banden en ketting bijzondere reparaties moeten verrichten? Zo ja, welke en bij welke km-stand?
 3. Bent u tevreden over de verleende service van de dealer en/of importeur?
 1. Bent u tevreden over de onderdelenpositie of is de levertijd abnormaal lang?
 2. Kunt u één uitgesproken pluspunt en één uitgesproken minpunt van uw machine noemen?
 3. Zoudt u tenslotte dit merk in voorkomend geval weer kopen? Kunt u uw antwoord kort en duidelijk toelichten?